Kerkbijdragen en kosten voor diensten

Eucharistievieringen

Eenvoudige dienst door de week € 15,00
Eucharistieviering op zondag en feestdagen € 25,00
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden           € 250,00

 

Kerkbijdragen

Voor een goed functioneren van onze kerkgemeenschap is, behalve uw persoonlijke inzet, ook geldelijke ondersteuning nodig. Wij kennen hiervoor de zgn. gezins- of kerkbijdrage. Deze bestaat uit een jaarlijkse of maandelijkse overmaking. Voor de hoogte van de bijdrage kan 1% van het netto-inkomen als indicatie dienen. Indien men reeds enkele jaren aan deze bijdrage deelneemt, zijn er geen onkosten voor bijzondere diensten als huwelijken, jubilea en uitvaarten verbonden.

Overmaking kan geschieden op onderstaand bankrekeningnummer:

Rekening Kerkbijdrage: NL85 RABO 011.75.03.258

 

Sacrament van de zieken

Als de priester langs komt om iemand ‘te bedienen’, dan is vaak het levenseinde in zicht. Veel mensen stellen dit dan ook uit tot het allerlaatste moment. Dat is jammer, omdat het ‘sacrament van de zieken’ zoals het officieel heet, niet alleen voor stervenden bedoeld is, maar om zieken kracht te geven. Het is bedoeld om mensen die ziek zijn en het moeilijk hebben te sterken, zodat ze met vertrouwen en in vrede hun ziekte kunnen dragen. Het komt voor dat mensen dit sacrament vaker ontvangen. Het is op de eerste plaats het sacrament van de zieken. Het is daarom beter om niet te lang te wachten met het vragen van dit sacrament: gun het u als dat mogelijk is om dit sacrament op een rustig moment te vieren, samen met uw dierbaren. In zorginstellingen, waar doorgaans geen priester meer vast aan verbonden is, is het meer en meer gewoon geworden dat niet de instelling maar de familie zelf contact legt met de parochiepriester. De parochiepriesters zijn te allen tijde bereid hiertoe een afspraak te maken. Ook kan men een beroep doen op de priester van de parochie waar de zieke vandaan komt. Het sacrament kan alleen door een priester worden toegediend.

 

Gebruikelijke bijdrage kerkelijke uitvaart?

Als mensen verdriet hebben om het overlijden van een dierbare is het niet leuk om op zo’n moment over geld te beginnen. Toch speelt het vroeg of laat altijd een rol. Hoe zit het nu met de kosten van een kerkelijke uitvaart?

Het tarief van het bisdom Roermond bedraagt € 450,00.

De bijdrage voor rouwdiensten wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende uitvaart kerkbijdrage hebben betaald. Dit geldt zowel voor de bijdrage aan de eigen parochie als aan de parochie van waaruit zij naar de huidige parochie zijn verhuisd. Zij moeten dan per jaar wel tenminste een minimum bijdrage van € 120,00 per jaar per gezin hebben gegeven als kerkbijdrage.

Indien dit bedrag voor mensen met een beperkt inkomen te hoog is, kan in overleg met de pastoor hiervan worden afgeweken.

Waarom is de kerk genoodzaakt om dit geld te vragen? Parochies zijn in hun bestaan bijna volledig afhankelijk van de giften van mensen. Het onderhoud van het gebouw, de verwarming, de kosten van de priesters etc. moet allemaal worden betaald uit bijdragen van gelovigen. Daarom gelden ook voor afscheidsvieringen tarieven en zijn de offergelden altijd voor de kerk die er zorg voor draagt dat er H. Missen voor plaatsvinden waarin de overledene herdacht wordt. In overleg kan wel een collectebus voor een andere bestemming voor de deur of bij de condoleancetafel geplaatst worden.

Bijdrage voor begeleiding naar het crematorium, danwel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst: € 75,00

Bijdrage voor begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst:  € 450,00

Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst): € 450,00

Bijdrage voor een urnbijzetting op kerkhof met gebedsdienst:  € 50,00 

 

Gebruikelijke bijdrage kerkelijk huwelijk?

Indien de directe familie (vader en/of moeder) tijdens de vier voorafgaande jaren aan het huwelijk van hun kind een jaarlijks bedrag aan de parochie (minimum € 120,00) gegeven heeft, zijn er geen kosten indien het kind ook deel uitmaakt van de parochie.

In alle andere gevallen wordt een bijdrage gevraagd van € 450,00.

 

Dopen

Voor het toedienen van het H. Doopsel kan men een vrijwillige bijdrage na afloop van de viering geven via de doopbedienaar.

 

Jubilea

Op weekdagen: maandag t/m vrijdag wordt een bijdrage gevraagd van € 250,00.

Tijdens de zaterdagavond- en zondagmorgenviering kan er geen aparte aandacht geschonken worden aan jubilea. Wel kan een voorbede (misintentie) worden opgenomen tegen de gebruikelijke vergoeding van €25,00 voor de jubilaris(sen).

 

Gestichte jaardiensten

Gestichte jaardienst (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar):

Eenvoudige dienst door de week:

  5 jaar  €   75,00
10 jaar  € 150,00
20 jaar  € 300,00

Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag:

  5 jaar  € 125,00
10 jaar  € 250,00
20 jaar  € 500,00

 

 

 

 

 

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel. 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel. 06-53515143
Kapelaan Boby Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel. 06-59710549