Diensten en sacramenten in de St. Martinuskerk

Liturgische Diensten

Regelmatig vindt er in de kerk een eucharistieviering plaats. Dit is het samenzijn van de gemeenschap waarin het avondmaal van Jezus Christus wordt herdacht en zijn aanwezigheid in woord, brood en wijn wordt gevierd. Tijdens deze vieringen van lezen, bidden en maaltijd houden, richten we ons naar de toekomst en zetten we ons in voor een betere samenleving.

Ook delen we onze zorgen en herinneren we onze overledenen in gebed.

Op zondagmorgen is om 11.00 uur een Eucharistieviering.

Ook op dinsdagavond en donderdagmorgen is er regelmatig een Eucharistieviering.

Voor de kinderen zijn er in de loop van het jaar gebedsdiensten die ruim van te voren worden aangekondigd via: Sint Maartengroep Gronsveld, RK Basisschool Sint Martinus, de website en de overige kerkdiensten.

Voor het verzoeken van gebedsintenties voor levenden en overledenen kunt u terecht op dinsdagmiddag van 18.00 tot 18.30 uur in het Parochiecentrum of via het email adres: misintenties@kerkgronsveld.nl.

Eenvoudige dienst door de week: € 15,00
Eucharistieviering op zondag en feestdagen: € 25,00

Tijdstip eucharistievieringen:

Zondag: om 11:00 uur    
Dinsdag: om 19:00 uur
Donderdag: om 09:00 uur

Dopen

Door het doopsel in onze kerk, wordt men volgeling van Jezus Christus en lid van de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap in Gronsveld en wereldwijd.

De kinderdoop vraagt dat de ouders / opvoeders zich kunnen vinden in de boodschap van Jezus Christus en in de loop van het jaar met enige regelmaat deelnemen aan de samenkomsten in de kerk.

Voor het dopen van kinderen die de basisschool nog niet bezoeken dient men ruim van te voren contact op te nemen met de pastoor, die dan op bezoek komt om de doopviering voor te bereiden.

Van kinderen die de basisschool al bezoeken, kunnen de ouders / verzorgers, behalve met de pastoor, contact opnemen met de groepsleerkracht.

Eerste Heilige Communie

Het ontvangen voor de eerste keer van de Heilige Communie is een stap verder op de levensweg als volgeling van Jezus Christus, samen met de geloofsgemeenschap waar men deel van uitmaakt.

Kinderen die voor het eerst willen deelnemen aan de maaltijd van Jezus Christus moeten gedoopt zijn.

De voorbereiding voor deze niet onbelangrijke stap in hun leven gebeurt in samenwerking met basisschool Sint Martinus.

Kinderen die een andere basisschool bezoeken en deel uitmaken van de parochiegemeenschap van Gronsveld, dienen voor 31 december kenbaar te maken aan de pastoor dat zij aan deze gezamenlijke viering van voor het eerst ter communie gaan willen deelnemen.

De eerste Heilige Communie vind meestal plaats op Hemelvaartsdag en wordt vooraf gegaan door een presentatieviering en afgesloten met een dankviering.

Om de communieviering in goede banen te leiden wordt er een ouderavond georganiseerd door de parochie, basisschool Sint Martinus en de communiewerkgroep.

Mocht een kind niet gedoopt zijn en toch graag deel wil uitmaken van de kerkgemeenschap en willen deelnemen aan de maaltijd van Jezus Christus, kunnen de ouders / opvoeders contact opnemen met de pastoor of de groepsleerkracht.

Het Heilig Vormsel

Het ontvangen van het Heilig Vormsel is het voltooien van de doop. Tijdens de viering van het Heilig Vormsel worden de kinderen gezalfd en wordt Gods Geest over hun afgeroepen. Zo kunnen zij als volwaardige Christenen een nieuwe levensfase in gaan. Ze worden door hun ouders of opvoeders naar voren gebracht en aan de Vormheer voorgesteld om hun instemming te betuigen.

De leerling van groep 8 staat aan het begin van een nieuwe levensfase en maakt in goed overleg met zijn ouders / opvoeders een keuze waarbij zijn persoonlijke inbreng een wezenlijke rol moet spelen. De kandidaten voor het Heilig Vormsel worden op basisschool Sint Martinus hierop voorbereid. Ook kinderen van andere basis- en vervolgscholen kunnen in aanmerking komen om het Heilig Vormsel te ontvangen. Hiervoor dient in de maand september contact te worden opgenomen met de pastoor.

De viering van het vormsel is afhankelijk van de Bisschop of Vormheer die dit komt toedienen. Doorgaans is dit halverwege of aan het einde van het schooljaar.

Trouwen voor de kerk

Het is een mooie en waardevolle traditie om de band van twee mensen, die samen verder door het leven willen gaan, tegenover God en de kerkgemeenschap te bevestigen.

De voorbereiding van dit sacrament en de daarmee gepaard gaande viering gebeurt in goede verstandhouding met de pastoor. Ruim voor het vaststellen van de kerkelijke huwelijksdatum dient hiervoor contact gezocht te worden met de pastoor. Een aantal samenkomsten met de pastoor of andere parochiemedewerkers gaan vooraf aan de huwelijksviering.

Eigen inbreng in deze viering door middel van teksten en muziek is toegestaan en wordt hooglijk gewaardeerd.

Jubilea- en herdenkingsvieringen

Mensen die een dankdienst of niet meteen een eucharistieviering wensen, kunnen hiervoor contact opnemen met de pastoor die het mogelijke zal doen om aan deze wens gevolg te geven.

Eucharistievieringen kunnen in principe alleen in de kerk plaatsvinden. Woord- en gebedsdiensten kunnen ook elders plaatsvinden.

Eigen inbreng in deze viering door middel van teksten en muziek is toegestaan en wordt hooglijk gewaardeerd.

 

De Ziekenzalving

De ziekenzalving is een moment van troost en bemoediging voor een ernstig zieke. Door gebed, handoplegging en zalving met Heilige olie wordt Gods barmhartigheid en genade over de zieke afgeroepen en gebeden om troost voor de familie en vrienden van de zieke.

De Heilige communie wordt, indien de omstandigheden dit toelaten, samen gedeeld.

Dit sacrament kan binnen de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap enkel toegediend worden door een Rooms Katholieke priester.

 

Kerkelijke uitvaart

Een kerkelijke begrafenis is het moment waarin de geloofsgemeenschap met de familie van de overledene deelt in het verdriet en de hoop op nieuw leven voor de overledene.

In goede samenspraak met de pastoor en uitvaartorganisatie wordt het moment van de uitvaart vastgesteld. Doorgaans worden deze diensten ondersteund door het dameskoor van de parochie.

Gebruikelijk is dat bij een begrafenis de pastoor die voorgaat in de dienst de overledene en de familie begeleidt naar het kerkhof waar een laatste afscheidszegening plaatsvindt. Indien het een crematie betreft geeft de directe familie aan of begeleiding naar het crematorium gewenst wordt.

Ook is het mogelijk dat vanuit de parochie een priester of diaken in het crematorium een afscheidsdienst houdt of daaraan deelneemt. De overledene wordt dan herdacht in de daarop volgende kerkdiensten tijdens het weekend.

Om het kerkgebouw heen ligt het parochieel kerkhof. Overledenen worden tegenwoordig op de gemeentelijke begraafplaats aan de Voerenweg begraven. 

 

Diaconie is de aandacht en ondersteuning van mensen binnen onze parochie die daar behoefte aan hebben of daarom vragen. Hierbij kan men denken aan: ziekenbezoek, welkom heten van vluchtelingen en het luisteren naar en ondersteunen van mensen die maatschappelijk in de knel gekomen zijn.

De Sint Martinusparochie kent ook een noodfonds voor inwoners van de parochie die onverhoeds in financiële nood komen te verkeren. Men kan hier een beroep op doen door dit kenbaar te maken bij pastoor Verheggen die met de grootst mogelijke discretie de aanvragen in overweging zal nemen.

 

 

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel. 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel. 06-53515143
Kapelaan Boby Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel. 06-59710549