Actueel nieuws

BRONK EN PROCESSIE

DANK !!!!!!

Voor kapelaan en mij waren het de eerste ervaringen met de Grote Bronk in Gronsveld en de volledige Bronk in Eijsden. Natuurlijk hadden we er al heel wat over gehoord, maar het beleven is echt weer anders. Het was zoals kapelaan het omschreef, een van de mooiste dagen van zijn leven, waarbij hij verder schreef dat de processie echt indrukwekkend was en devotioneel.

Graag willen we daarom woorden van dank spreken. Dank voor iedereen die het mogelijk heeft gemaakt, iedereen die heeft meegeholpen, die alles heeft voorbereid. Heel bijzonder wil ik dank uitspreken aan alle vrijwilligers, van kerk en processiecomité, de schutterijen en de jonkheden, aan de harmonieën, de koren, de vertegenwoordigers van alle verenigingen die hebben meegedaan, de scholen. Dank aan onze collega’s. Zonder ieders inzet was het zeker niet mogelijk geweest. We mogen nu terugkijken op weer een heugelijke dag.

Natuurlijk ook dank aan alle mensen voor het versieren van de straten, het leggen van de bloemtapijten en het plaatsen van de rustaltaren.
Moge er werkelijk zegen komen over onze gemeenschap. En moge de saamhorigheid die we hier hebben ervaren dan ook vrucht blijven dragen de rest van het jaar. 

 

Pastoor Ruud Verheggen en kapelaan Robin  Thomas.

*****************************************************

Hoge pauselijke onderscheiding voor onze kerkmeester Jacques van Rensch

 

Onze kerkmeester Jacques van Rensch heeft woensdagavond een hoge pauselijke onderscheiding gekregen. Hij is door paus Franciscus benoemd tot Ridder in de Orde van Sint Sylvester. Hij krijgt deze onderscheiding vanwege zijn grote inzet voor het roerend religieus erfgoed in Limburg. De onderscheiding is hem woensdagavond 1 juni uitgereikt door emeritus-bisschop Frans Wiertz tijdens een bijeenkomst in de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht.

Jacques van Rensch (Horst, 1953) is jurist en archivaris van beroep en is al meer dan 40 jaar actief in de wereld van burgerlijke en kerkelijke archieven. Zo was hij archivaris in de gemeenten Maastricht en Thorn en werkte hij vele jaren bij het Rijksarchief in Maastricht, de laatste jaren als Rijksarchivaris. In die functies had Van Rensch ook veel met kerkelijke archieven van doen. Daarnaast is hij als vrijwilliger betrokken bij tal van projecten, stichtingen en commissies die zich bezighouden met kerkelijke geschiedschrijving.

Zo maakt Van Rensch al vele jaren deel uit van de archiefcommissie van het bisdom Roermond, die hij in 1979 mee hielp oprichten. Vanuit die commissie zet hij zich tot op de dag van vandaag in voor het behoud en toegankelijk maken van parochiearchieven. Ook heeft hij regelmatig cursussen archiefbeheer voor parochievrijwilligers georganiseerd.

In de loop van de jaren heeft Van Rensch veel onderzoek gedaan en gepubliceerd over rechtsgeschiedenis, de geschiedenis van kerkelijke instellingen en volksvroomheid en laatmiddeleeuwse kerkelijke kunst. Ook was hij betrokken bij de Schatkamer van de Sint-Servaasbasiliek en de stichting Beheer Kerkelijke Kunstschatten van de Norbertuskerk in zijn geboorteplaats Horst.

Maar voor ons is natuurlijk heel belangrijk zijn inzet voor onze parochies, de geschiedschrijving van de Bronk, de ondersteuning van de verschillende priesters.

We willen hem als Kerkbestuur dan ook hartelijk feliciteren met deze mooie erkenning voor al zijn inzet voor kerk en samenleving.

De ridderorde van Sint Sylvester is een van de hogere pauselijke onderscheidingen. De ridderorde werd in 1841 ingesteld door paus Gregorius XVI. De orde wordt verleend aan mensen die op het grensvlak van kerk en samenleving grote verdiensten hebben gehad.

*********************************************

                           

                                             

        Sint-Martinusparochie
               
Gronsvelder Kerkplein 4 | 6247 CM Gronsveld |
              Parochie Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt Ontvangen
               
Rijksweg 186 | 6247 AN Rijckholt | 
              Parochie H. Bartholomeus
               
Klompenstraat 14 | 6251 NE Eckelrade |


PAROCHIES GAAN SAMEN VERDER

Na een proces van overleg en groeiende samenwerking hebben de parochies van Gronsveld, Rijckholt en Eckelrade nu definitief de stap gezet om samen een nieuw parochiecluster te gaan vormen. Hiermee zetten wij in op de toekomst van de parochies. De gedachte is dat men door samenwerking sterker staat.
Nu zal de samenwerking vooral bestuurlijk gaan plaatsvinden. Dit betekent dat de huidige kerkbesturen van onze parochies gaan stoppen en er een nieuw gezamenlijk kerkbestuur komt, met daarin vertegenwoordigers uit alle dorpen (met gelukkig ook verschillende van de huidige bestuursleden, zodat er continuïteit blijft.) De planning is om uit iedere parochie twee kerkbestuursleden te krijgen, zodat we een mooie vertegenwoordiging krijgen van onze gemeenschappen. Dit nieuwe kerkbestuur zal zich eigenlijk alleen maar met bestuurlijke zaken bezig houden.

Het nieuwe cluster wil zich inzetten voor het levend houden en het behoud van de identiteit van iedere parochie. Het zal naar de toekomst toe zeker voor iedere parochie belangrijk zijn om zelf overeind te blijven zowel wat betreft gelovigen als financiën. Dit betekent dat iedere parochie ook financieel zelfstandig blijft en zelf zorg dient te dragen voor de bekostiging van de gebruikelijke gang van zaken in de parochie. Daarnaast zal er deels een gezamenlijke boekhouding komen voor de gedeelde kosten. Daarom blijft meedoen met de kerkbijdrage zeker ook in de komende jaren zeer belangrijk. Want zonder voldoende financiële ondersteuning kunnen we de kerk niet open houden.

Als het goed is zult u er in de praktische uitvoering in iedere parochie niet zo veel van gaan merken. We willen juist onze parochies open en nabij houden. Daarvoor is en blijft de inzet van de vele vrijwilligers en gelovigen noodzakelijk. Van u dus, want u vormt het gezicht van de parochies.
Om de contacten tussen alle groepen in de parochie, tussen alle vrijwilligers en het nieuwe bestuur goed te houden, willen we in iedere parochie een contactgroep gaan vormen. Juist deze groep zal zorgdragen voor een goed contact met de parochianen onderling en de inzet van de vrijwilligers, maar ook wat er leeft in de parochie doorgeven aan het nieuwe bestuur.

Voor ons cluster blijven pastoor Verheggen en kapelaan Robin Thomas zorgdragen, daarbij ondersteund door pater Storcken. Op die manier kunnen we er zorg voor dragen dat in iedere parochie de H. Mis ieder weekend gevierd kan blijven worden.
Het is een hele onderneming, zo beseffen we als bestuur heel goed, maar we doen dit in het belang van het voortbestaan van onze parochies, met het oog op een goede toekomst. Natuurlijk zal het niet altijd meteen goed gaan of perfect geregeld zijn, het is en blijft een groeiproces.
En wij hopen op uw ondersteuning in dit proces.

De gezamenlijke kerkbesturen van Gronsveld, Rijckholt en Eckelrade

****************************************************

CORONAMAATREGELEN KERK

De Rooms-Katholieke bisschoppen hebben besloten om enkele maatregelen die in verband met corona nog voor de vieringen van de liturgie golden voor dit moment, met ingang van 17 juni, te schrappen.

Het betreft de regels voor de uitreiking van de communie, voor de vredeswens en het van hand tot hand doorgeven van de collecteschaal. Laatstgenoemde vorm van collecteren is dus weer mogelijk. Inmiddels is de manier van vrede wensen die in coronatijd gangbaar is geworden, door een lichte buiging naar elkaar te maken, bij menigeen vertrouwd en dierbaar geworden. De bisschoppen kunnen zich goed voorstellen dat deze ingetogen wijze van het geven van de vredeswens gehandhaafd blijft.

De bisschoppen vragen om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te blijven nemen. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, enzovoort. Mochten de komende tijd extra maatregelen tegen corona nodig blijken te zijn, dan zullen de bisschoppen de parochies hierover informeren.

Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die nog steeds graag afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren. Zij nodigen alle gelovigen van harte uit om naar de wekelijkse zondagsvieringen te komen en zo samen het geloof te vieren en met elkaar te delen.

************************************************************

Digitale nieuwsbrief

Sinds het begin van de Coronacrisis geven we als gezamenlijke parochies een digitale Nieuwsbrief uit. Deze verschijnt iedere 2 weken, met daarin nieuws uit de verschillende parochies, een stuk bezinning, aandacht voor verschillende activiteiten. Verder is er altijd een kinderpagina. We merken dat nog niet iedereen op de hoogte hiervan is. Mocht u deze digitale Nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar ruud.verheggen@home.nl

 ************************************************

U I T V A A R T E N

 

 

De afgelopen periode merkten we regelmatig dat mensen bij een uitvaart meenden dat er niets mogelijk zou zijn in de kerk, en dat men om extra verplaatsingen maar achterwege te laten maar niet samen kwam in de kerk, terwijl de overledene een vaste of regelmatige kerkganger was. Dat is erg jammer. Want in de kerk is net zoveel mogelijk als in een zaal of crematorium, ook qua aantallen etc. Zou het juist niet mooier zijn om de overledene midden in het dorp, in de gemeenschap te herdenken, dan ergens achteraf.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het gehele afscheid te houden in de kerk en daarna de overledene alleen te begeleiden naar het crematorium, om daar buiten afscheid te nemen. Dit kan heel waardevol zijn. Juist omdat je op die manier niet alleen stilstaat bij het verdriet maar ook verwijst naar de hoop dat we elkaar mogen terugzien in het leven over de dood heen in de hemel.
En in de kerk is in overleg veel meer mogelijk als men denkt of soms verkondigd wordt.
Dit is denk ik goed om te weten, zodoende hoeft u dan niet uit te wijken naar andere locaties, maar kunt u op een goede manier afscheid nemen in de kerk.
Verder geldt bij een uitvaart in de kerk dat als u voldoende bij heeft gedragen aan de kerkbijdrage dat deze gratis is. Nog een reden te meer om daar het afscheid te houden.

 

***********************************************

 GESPREK

Mocht u met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar.

Pastoor R. Verheggen 043-4091267,  06-53515143, ruud.verheggen@home.nl

Kapelaan Robin Thomas 06- 59706745, robinthanni@gmail.com  

 

*****************************************

GEBED VAN DE BISSCHOPPEN

*************************************

******************************************

Nieuwsbrief Bisdom

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg ? Neem dan een gratis abonnement op de nieuwsbrief en/of het info-bulletin van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het info-bulletin elke maand.

Interesse in de nieuwsbrief en/of het info-bulletin, klik dan op onderstaande link.

https://www.bisdom-roermond.nl/Parochiebladenservice-mei-en-juni-2022

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel 06-53515143
Kapelaan Robin Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 06-59706745