Actueel nieuws

Z I E K E N C O M M U N I E

Vrijdag 7 oktober wordt vanaf  09.00 uur de Ziekencommunie gebracht naar mensen die ziek of slecht ter been zijn en niet meer zelf naar de kerk kunnen komen.
Aanmelding is mogelijk bij Virgenie Huits-Van Hooren, tel. 06-27255169.

*****************************************************

KERK BEHOUDEN

Zonder vrijwilligers kunnen we geen kerk behouden in onze parochies.
Zonder bestuurders kunnen we geen kerk behouden in onze parochies.
Zonder financiën kunnen we geen kerk behouden in onze parochies.
Als bestuur willen we liever geen kerk gaan sluiten, maar als er niet voldoende vrijwilligers en bestuurders zijn, dan hebben we een heel groot probleem. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de financiën, zeker nu met de grote stijging van prijzen.

Omdat 2 bestuurders de komende periode gaan stoppen, komen we echt bestuurders te kort in het overkoepelend bestuur. De afspraak is dat er eigenlijk voor ieder kerkdorp 2 bestuurders in het overkoepelende bestuur zouden komen. Door de ontwikkelingen komen we momenteel 3 personen tekort (2 voor Eckelrade en 1 voor Gronsveld). Dat kan natuurlijk niet. Daarnaast willen we per kerk nog een groep vrijwilligers hebben die op lokaal gebied mee organiseert. Daar zoeken we ook nog mensen voor en dit voor alle kerkdorpen.
Daarom de zéér dringende oproep voor nieuwe bestuurders als ook voor nieuwe vrijwilligers voor onze kerk. Want alleen dan kunnen we onze kerk open houden en dat is toch wat we willen. Dus als uw parochie u lief is, meldt u aan.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij pastoor Ruud Verheggen. 043-4091267 of ruud.verheggen@home.nl voorzitter van de samenwerkende parochies Eckelrade-Gronsveld-Rijckholt.

*********************************************************

                           

                                             

        Sint-Martinusparochie
               
Gronsvelder Kerkplein 4 | 6247 CM Gronsveld |
              Parochie Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt Ontvangen
               
Rijksweg 186 | 6247 AN Rijckholt | 
              Parochie H. Bartholomeus
               
Klompenstraat 14 | 6251 NE Eckelrade |


PAROCHIES GAAN SAMEN VERDER

Na een proces van overleg en groeiende samenwerking hebben de parochies van Gronsveld, Rijckholt en Eckelrade nu definitief de stap gezet om samen een nieuw parochiecluster te gaan vormen. Hiermee zetten wij in op de toekomst van de parochies. De gedachte is dat men door samenwerking sterker staat.
Nu zal de samenwerking vooral bestuurlijk gaan plaatsvinden. Dit betekent dat de huidige kerkbesturen van onze parochies gaan stoppen en er een nieuw gezamenlijk kerkbestuur komt, met daarin vertegenwoordigers uit alle dorpen (met gelukkig ook verschillende van de huidige bestuursleden, zodat er continuïteit blijft.) De planning is om uit iedere parochie twee kerkbestuursleden te krijgen, zodat we een mooie vertegenwoordiging krijgen van onze gemeenschappen. Dit nieuwe kerkbestuur zal zich eigenlijk alleen maar met bestuurlijke zaken bezig houden.

Het nieuwe cluster wil zich inzetten voor het levend houden en het behoud van de identiteit van iedere parochie. Het zal naar de toekomst toe zeker voor iedere parochie belangrijk zijn om zelf overeind te blijven zowel wat betreft gelovigen als financiën. Dit betekent dat iedere parochie ook financieel zelfstandig blijft en zelf zorg dient te dragen voor de bekostiging van de gebruikelijke gang van zaken in de parochie. Daarnaast zal er deels een gezamenlijke boekhouding komen voor de gedeelde kosten. Daarom blijft meedoen met de kerkbijdrage zeker ook in de komende jaren zeer belangrijk. Want zonder voldoende financiële ondersteuning kunnen we de kerk niet open houden.

Als het goed is zult u er in de praktische uitvoering in iedere parochie niet zo veel van gaan merken. We willen juist onze parochies open en nabij houden. Daarvoor is en blijft de inzet van de vele vrijwilligers en gelovigen noodzakelijk. Van u dus, want u vormt het gezicht van de parochies.
Om de contacten tussen alle groepen in de parochie, tussen alle vrijwilligers en het nieuwe bestuur goed te houden, willen we in iedere parochie een contactgroep gaan vormen. Juist deze groep zal zorgdragen voor een goed contact met de parochianen onderling en de inzet van de vrijwilligers, maar ook wat er leeft in de parochie doorgeven aan het nieuwe bestuur.

Voor ons cluster blijven pastoor Verheggen en kapelaan Robin Thomas zorgdragen, daarbij ondersteund door pater Storcken. Op die manier kunnen we er zorg voor dragen dat in iedere parochie de H. Mis ieder weekend gevierd kan blijven worden.
Het is een hele onderneming, zo beseffen we als bestuur heel goed, maar we doen dit in het belang van het voortbestaan van onze parochies, met het oog op een goede toekomst. Natuurlijk zal het niet altijd meteen goed gaan of perfect geregeld zijn, het is en blijft een groeiproces.
En wij hopen op uw ondersteuning in dit proces.

De gezamenlijke kerkbesturen van Gronsveld, Rijckholt en Eckelrade

****************************************************

CORONAMAATREGELEN KERK

De Rooms-Katholieke bisschoppen hebben besloten om enkele maatregelen die in verband met corona nog voor de vieringen van de liturgie golden voor dit moment, met ingang van 17 juni, te schrappen.

Het betreft de regels voor de uitreiking van de communie, voor de vredeswens en het van hand tot hand doorgeven van de collecteschaal. Laatstgenoemde vorm van collecteren is dus weer mogelijk. Inmiddels is de manier van vrede wensen die in coronatijd gangbaar is geworden, door een lichte buiging naar elkaar te maken, bij menigeen vertrouwd en dierbaar geworden. De bisschoppen kunnen zich goed voorstellen dat deze ingetogen wijze van het geven van de vredeswens gehandhaafd blijft.

De bisschoppen vragen om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te blijven nemen. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, enzovoort. Mochten de komende tijd extra maatregelen tegen corona nodig blijken te zijn, dan zullen de bisschoppen de parochies hierover informeren.

Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die nog steeds graag afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren. Zij nodigen alle gelovigen van harte uit om naar de wekelijkse zondagsvieringen te komen en zo samen het geloof te vieren en met elkaar te delen.

************************************************************

Digitale nieuwsbrief

Sinds het begin van de Coronacrisis geven we als gezamenlijke parochies een digitale Nieuwsbrief uit. Deze verschijnt iedere 2 weken, met daarin nieuws uit de verschillende parochies, een stuk bezinning, aandacht voor verschillende activiteiten. Verder is er altijd een kinderpagina. We merken dat nog niet iedereen op de hoogte hiervan is. Mocht u deze digitale Nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar ruud.verheggen@home.nl

 ************************************************

U I T V A A R T E N

 

 

De afgelopen periode merkten we regelmatig dat mensen bij een uitvaart meenden dat er niets mogelijk zou zijn in de kerk, en dat men om extra verplaatsingen maar achterwege te laten maar niet samen kwam in de kerk, terwijl de overledene een vaste of regelmatige kerkganger was. Dat is erg jammer. Want in de kerk is net zoveel mogelijk als in een zaal of crematorium, ook qua aantallen etc. Zou het juist niet mooier zijn om de overledene midden in het dorp, in de gemeenschap te herdenken, dan ergens achteraf.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het gehele afscheid te houden in de kerk en daarna de overledene alleen te begeleiden naar het crematorium, om daar buiten afscheid te nemen. Dit kan heel waardevol zijn. Juist omdat je op die manier niet alleen stilstaat bij het verdriet maar ook verwijst naar de hoop dat we elkaar mogen terugzien in het leven over de dood heen in de hemel.
En in de kerk is in overleg veel meer mogelijk als men denkt of soms verkondigd wordt.
Dit is denk ik goed om te weten, zodoende hoeft u dan niet uit te wijken naar andere locaties, maar kunt u op een goede manier afscheid nemen in de kerk.
Verder geldt bij een uitvaart in de kerk dat als u voldoende bij heeft gedragen aan de kerkbijdrage dat deze gratis is. Nog een reden te meer om daar het afscheid te houden.

 

***********************************************

 GESPREK

Mocht u met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar.

Pastoor R. Verheggen 043-4091267,  06-53515143, ruud.verheggen@home.nl

Kapelaan Robin Thomas 06- 59706745, robinthanni@gmail.com  

 

*****************************************

GEBED VAN DE BISSCHOPPEN

*************************************

******************************************

Nieuwsbrief Bisdom

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg ? Neem dan een gratis abonnement op de nieuwsbrief en/of het info-bulletin van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het info-bulletin elke maand.

Interesse in de nieuwsbrief en/of het info-bulletin, klik dan op onderstaande link.

https://www.bisdom-roermond.nl/Parochiebladenservice-september-en-oktober-2022

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel 06-53515143
Kapelaan Robin Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 06-59706745